سامانه همیاب 24 در دومین همایش زیرساخت شهر هوشمند به عنوان هوشمندترین کسب و کار ایران معرفی شد